Kredietverzekering

Deze verzekering dekt de risico’s, die verbonden zijn aan het verlenen van geldkrediet.

Deze verzekering wordt nagenoeg uitsluitend gebruikt voor het verzekeren van kredietrisico’s tussen bedrijven onderling (dus niet: bedrijf – particulier).
Buiten de verzekering valt niet betaling als gevolg van wanprestatie of materiële beschadiging van de goederen vóór aflevering.

Gebruikelijk is de gehele omzet of een afgebakend onderdeel daarvan (bijvoorbeeld de omzet naar een bepaald land) te verzekeren. Maar ook de verzekering van één specifiek risico is mogelijk. Bij de acceptatie spelen de bekendheid en de reputatie van de debiteur een rol. Het dekkingspercentage varieert van 75 - 95%: de verzekerde blijft altijd 5 tot 25% eigen risico lopen.

De hoogte van de premie is afhankelijk van de branche, de betalingstermijn, het land van de debiteur, de afgesproken valuta en het dekkingspercentage.. Buiten de verzekering valt niet betaling als gevolg van wanprestatie of materiële beschadiging van de goederen vóór aflevering.

Deze verzekering dekt de risico's, die verbonden zijn aan het verlenen van geldkrediet. Bij binnenlandse kredietverzekering is het risico gedekt dat geen betaling wordt ontvangen als gevolg van insolventie (niet kunnen voldoen aan zijn betalingsverplichtingen van de debiteur). Bij buitenlandse kredietverzekering is het risico verzekerd dat de factuurbedragen niet of niet geheel in Nederlandse guldens worden ontvangen. Schadevergoeding wordt verleend na een afgesproken wachttermijn van 6 of 9 maanden.

De particuliere kredietverzekeraar dekt uitsluitend commerciële risico's. Bij buitenlandse risico's kunnen ook politieke risico's spelen: de afnemer betaalt wel, maar het geld mag het land niet uit. Deze politieke risico's worden ook onder de kredietverzekering gedekt, maar door de kredietverzekeraar volledig herverzekerd bij de staat (die ook de premie voor het politieke risico vaststelt). Indien u meer inlichtingen over deze bedrijfsverzekering wenst kunt u met ons contact opnemen.