Wat houdt pensioen in?

Hoe gaat u de plannen realiseren voor een goed pensioen? Zodra u stopt met werken, ontvangt u geen inkomen meer van uw werkgever. U heeft dus andere bronnen nodig voor uw inkomen. Dit inkomen kan uit de volgende onderdelen bestaan:
 

Het uitgangspunt bij pensioen is dat u voldoende heeft aan een totaal inkomen van 70% van het laatstverdiende bruto salaris. Helaas is het de realiteit dat weinig mensen dit bereiken met alleen AOW en werkgeverspensioen.


Redenen voor onvoldoende pensioen:

U bent van werkgever gewisseld.

Bij wisseling van werkgever is de kans groot dat u een nieuwe pensioenregeling krijgt aangeboden. Wettelijk heeft u recht op waardeoverdracht, dat wil zeggen dat de waarde van het beëindigde pensioen mee kan worden genomen naar de nieuwe pensioenregeling. Omdat regelingen vaak niet gelijk zijn aan elkaar, kan de reeds opgebouwde waarde niet 1 op 1 over naar de nieuwe pensioenregeling.
Er wordt namelijk berekend hoeveel dienstjaren u terugkrijgt in de nieuwe pensioenregeling, met de reeds opgebouwde waarde. Indien u een gelijk aantal dienstjaren terugkrijgt is een waardeoverdracht vaak interessant, indien u minder dienstjaren terugkrijgt vaak niet. Normaal gesproken bouwt u in 40 dienstjaren een goed pensioen op, als u door een waardeoverdracht al jaren kwijtraakt is een pensioentekort door wisseling van werkgever ook verklaard.

U heeft tijdelijk geen baan gehad.

Omdat u tijdelijk geen baan heeft gehad, mist u voor deze periode ingelegde premies om tot het juiste pensioen te komen. U heeft in het buitenland gewoond. Iedereen die in Nederland woont tussen zijn 15e en 65e jaar ontvangt het volledige bedrag aan AOW. Als u dus een paar jaar in het buitenland heeft gewoond, wordt uw AOW verlaagd met 2% per jaar. Voorbeeld: u heeft 5 jaar in het buitenland gewoond. Hierdoor ontvangt u 10% (5x 2%) minder aan AOW.

U heeft een auto van de zaak.

Privé-gebruik met een auto van de zaak wordt door de fiscus gezien als “verkapt” inkomen. Helaas wordt bij pensioen dat opgebouwd wordt via de werkgever geen rekening gehouden met deze vorm van inkomen. Hierdoor wordt een lager bedrag aan pensioen opgebouwd t.o.v. uw fiscale jaarinkomen.

U bent ooit gescheiden.

Door de echtscheiding heeft uw ex-partner recht op een deel van uw pensioen, hierdoor is het pensioen voor u lager. Er is simpelweg een hap weggenomen uit het opgebouwde kapitaal.

Wat is AOW?

Vanaf 65 jaar ontvangt u inkomen (AOW) van de overheid. Dit wordt gezien als een basispensioen. Ook uw partner die 65 jaar is, heeft recht op AOW. Als uw partner nog geen 65 jaar is, maar wel geboren vóór 1 januari 1950, dan ontvangt u een AOW-toeslag. Vanaf 1 januari 2015 zal deze toeslag verdwijnen.

Pensioen werkgever

Uw werkgever kan voor u een pensioenregeling hebben; ook wel een pensioenfonds genoemd. Met deze regeling wordt pensioen opgebouwd dat vanaf een bepaalde leeftijd uitgekeerd wordt. Meestal is dit vanaf 65 jaar. Het kan zijn dat uw werkgever niet een dergelijk regeling heeft, omdat dit niet verplicht is.
De hoogte van uw pensioen, is afhankelijk van de pensioenregeling. Er zijn namelijk verschillende soorten regelingen, die resulteren in een andere hoogte van pensioen. Op uw pensioenoverzicht die u jaarlijks ontvangt van uw pensioenuitvoerder, kunt u aflezen hoe hoog het pensioen is vanaf 65 jaar als uw situatie onveranderd blijft.
Hieronder leggen wij de 3 meest voorkomende pensioensystemen uit die een werkgever kan aanbieden.

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris is het deel van het inkomen dat meetelt voor de pensioenberekening. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als uw daadwerkelijke jaarsalaris. In het pensioenreglement is bepaald welke inkomensbestanddelen meegenomen mag worden. Vakantiegeld en 13e maand kan hierin meegenomen worden.

AOW-Franchise

Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt hierover geen pensioen op, omdat u vanaf 65 jaar een AOW-uitkering ontvangt.

Pensioengrondslag

Over dit deel van het salaris wordt pensioen opgebouwd. Dit is het pensioengevend salaris minus de AOW-Franchise.

Voorbeeld
De heer De Vries heeft het volgende salaris en is bijna 65 jaar:
Bruto jaarsalaris: € 46.296,-
8% vakantiegeld: € 3.704,-
Pensioengevend salaris: € 50.000,-
De heer De Vries is op 25 jarige leeftijd begonnen met werken. Zijn salaris toen was € 25.000,- en dit is elke 5 jaar gestegen met € 5.000,-.
De AOW-Franchise dat gehanteerd wordt is € 11.500,- (10/7 x AOW-uitkering).
De pensioengrondslag van de heer De Vries is op 64 jarige leeftijd € 38.500,- (€ 50.000,- minus € 11.500,-).
Hieronder kunt u nu zien wat het verschil in resultaat is bij verschillende pensioensystemen bij 40 dienstjaren.

Middelloon

Het op te bouwen pensioeninkomen is bij de middelloonregeling een gewogen gemiddelde van het salaris over de gehele periode van deelname aan de regeling.

Zodra de heer De Vries met pensioen gaat zal hij maar 53% van zijn laatstverdiende bruto salaris ontvangen.

Eindloon

In tegenstelling tot bij middelloon, is bij eindloon geen sprake van pensioenopbouw op basis van een gewogen gemiddelde, maar is gebaseerd op het laatstverdiende salaris.
 

Beschikbarepremie

Bij de beschikbare premie regeling stelt de werkgever per jaar een bedrag beschikbaar voor uw pensioen. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van uw salaris. De premies worden gedurende de opbouwperiode belegd door de pensioenuitvoerder waarmee uiteindelijk uw pensioen gefinancierd gaat worden.
 

Bij de regeling is het afwachten of er voldoende gefinancierd is om pensioen aan te kopen. Het beleggingsrisico is voor de werknemer.

Wilt u weten hoeveel pensioen u via uw werkgever opbouwt?
U wilt natuurlijk weten hoeveel pensioen u later krijgt. Kijk dan op uw pensioenoverzicht (UPO) dat u van uw pensioenfonds of verzekeraar heeft ontvangen. De kans is aanwezig dat u bij verschillende werkgevers, pensioen heeft opgebouwd via verschillende pensioensystemen.
Privé-aanvullingen
Naast AOW en pensioen van uw werkgever, kunt u zelf aanvullend pensioen opbouwen met een lijfrenteverzekering. Het voordeel van deze lijfrenteverzekering is dat de ingelegde premies fiscaal aftrekbaar zijn.