Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


Nabestaandenlijfrente
Lijfrente voor nabestaanden die ingaat bij het overlijden van de belastingbetaler (degene die de premie aftrekt). Een nabestaandenlijfrente wordt in de praktijk veelal gecombineerd met een oudedagslijfrente. Het contract voorziet dan in een uitkering voor de verzekeringnemer en bij zijn overlijden voor de langstlevende echtegenoot/echtgenote

Nasdaq
National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Elektronische (beurs)vloer van New York.

Nettorendement
Nettorendement houdt in dat de kosten en eventueel de te betalen belasting reeds met het resultaat zijn verrekend. Dit resultaat in verhouding tot het ge´nvesteerde geld is het nettorendement.

Nominale waarde
Waarde die op aandelen en obligaties staat vermeld. Voor de belegger heeft de nominale waarde van aandelen over het algemeen geen betekenis, maar is de waarde op de beurs bepalend. Bij obligaties is de nominale waarde wel van belang, omdat de aflossing tegen de nominale waarde (a pari) gebeurt en de rentevergoeding over de nominale waarde wordt berekend.

Normale rentestructuur
De situatie waarbij de rente op langlopende leningen hoger is dan de rente op kortlopende leningen. Deze situatie wordt als normaal beschouwd omdat de rentevergoeding voor lange leningen, gezien de risico's die gedurende de langere looptijd worden gelopen, normaal gesproken hoger moet zijn dan op geld dat iedere dag opgevraagd kan worden.

Notering
De prijs of de koers van effecten, derivaten of andere beleggingsmogelijkheden die door vraag en aanbod totstandkomt.

NYSE
New York Stock Exchange