A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
B-polis

Hiervan is sprake wanneer een werkgever bij een verzekeraar een pensioenverzekering sluit voor zijn werknemers. De werkgever of het pensioenfonds is degene die de overeenkomst is aangegaan: de verzekeringnemer. De polis is het bewijs van die overeenkomst. De werknemers en hun nabestaanden zijn de begunstigden. Wanneer de werknemer zelf de verzekeringnemer is, is er sprake van een C-polis.

Backservice

Als in de pensioenregeling is bepaald dat salarisverhogingen - voor wat betreft de pensioenopbouw - zowel gelden voor de toekomstige als de verstreken diensttijd, dan heet het deel dat betrekking heeft op de verstreken diensttijd de backservice.

Bedrijfstakpensioenfonds

Verzekert de pensioenen voor werknemers is een bepaalde bedrijfstak . In het algemeen geldt voor alle bedrijven in die bedrijfstak een verplichting tot deelname. Onder bepaalde voorwaarden kan een onderneming dispensatie krijgen.
 

Beleggen
Met kapitaal deelnemen op de financiŽle markten. Bij beleggen heeft u altijd te maken met rendement en risico. Beleggen kan zowel actief als passief .
 

      Van actief beleggen wordt gesproken als de belegger zelf bijvoorbeeld aandelen koopt of verkoopt en het beleggingsbeleid bepaalt.

      Bij passief beleggen neemt men deel een beleggingsfonds. De beslissingen omtrent aankoop of verkoop van bijvoorbeeld aandelen worden overgelaten aan de beheerders van het fonds.

Beleggingsfonds
Belegt geld van deelnemers op collectieve wijze. Voordelen zijn het collectief beheer en de spreiding van het risico.

Beschikbare premie

Bij een beschikbare premieregeling is er sprake van een premietoezegging in plaats van een pensioentoezegging. De premie die jaarlijks wordt betaald, vormt het uitgangspunt. De premie wordt uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag.

Bewijs van aanspraak

Hierin worden de juridische aspecten van de pensioenaanspraak opgenomen. Wordt afgegeven bij beŽindiging van het dienstverband. Bij dit bewijs hoort een pensioenopgave waarin de opgebouwde pensioenbedragen, de aanspraken, worden genoemd.

Bijzonder Nabestaandenpensioen

Afgesplitst deel van het nabestaandenpensioen dat kan ontstaan als gevolg van (echt)scheiding.

Blokkeringclausule

Staat op een C-polis. De clausule bepaalt dat het niet is toegestaan de polis te wijzigen zonder toestemming van de werkgever.

Bovenmatigheid

Pensioen dat uitgaat boven hetgeen fiscaal toelaatbaar is. De grenzen waarbinnen een pensioen moet vallen, staan vermeld in de Wet op de loonbelasting uit 1964.