A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Echtscheiding

Een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed heeft gevolgen voor de pensioen aanspraken. Zowel voor het ouderdomspensioen als voor het nabestaandenpensioen.
Bij scheidingen na 1 mei 1995 wordt het ouderdomspensioen meestal verdeeld volgens de Wet verevening pensioenrechten. Indien niets anders is geregeld heeft de ex-echtgenoot recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Daarnaast heeft de ex-echtgenoot, dit vloeit voort uit een PSW-bepaling, recht op het tot de scheiding opgebouwde nabestaandenpensioen. Deze regel wordt ook toegepast bij beŽindiging van partnerrelaties.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage (ook wel deelnemerbijdrage of werknemersbijdrage) is het deel van de pensioenkosten dat de werknemer betaalt voor de pensioenregeling

Eindloonregeling
Pensioenregeling waarbij het (ouderdoms)pensioen wordt gebaseerd op het laatst verdiende salaris. Voor de berekening van de aanspraken wordt gedaan alsof dit salaris tijdens de hele diensttijd is verdiend.

Euro

Gezamenlijke munt van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie. De euro wordt met ingang van 1 januari 2002 in Nederland ingevoerd. De waarde van 1 euro is (afgerond) fl 2,20. Pensioentoezeggingen en pensioenuitkeringen worden automatisch omgezet in eurobedragen. Daarbij treedt geen waardeverlies op.

Excedent arbeidsongeschiktheidspensioen

Zie Arbeidsongeschiktheidspensioen

Excedentregeling

Uitbreiding op een (veelal verplichte) bedrijfstakpensioenregeling met extra voorzieningen. Ook vaak gebruikt als de normale pensioenvoorziening een maximum pensioengrondslag kent.