A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Actuaris

De actuaris bepaalt onder meer de hoogte van een benodigde koopsom of premie, mede op basis van de verwachte rente en levensduur.

Afstandsverklaring

Schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van bepaalde (pensioen)rechten.

Anw-hiaat
Het Anw-hiaat valt op veel manieren te definiëren. Vaak wordt hieronder verstaan het verschil tussen de Anw uitkering en 70% van het netto minimum loon.

Anw-hiaatpensioen

In veel pensioenregelingen wordt (indirect) rekening gehouden met een Anw-uitkering. Omdat niet in elke situatie een Anw-uitkering (volledig) wordt ontvangen, is het gewenst het hiaat op te vullen.

AOW-franchise
Het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat de AOW daar al in voorziet.

AOW-gat

Kan ontstaan als u vanaf 1 januari 2015 recht krijgt op een AOW-uitkering . De toeslag voor een jongere partner(partnertoeslag) bestaat dan niet meer.

Arbeidsongeschiktheid

U bent volgens de wettelijke bepalingen arbeidsongeschikt als u als gevolg van ziekte niet in staat bent om te werken. Als u in loondienst bent en u wordt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan heeft u recht op doorbetaling van het loon. In de CAO kan daar een regeling voor zijn, anders geldt de wettelijke regeling.
 

Aspirant deelnemer
U wordt opgenomen in de pensioenregeling zodra u een bepaalde leeftijd bereikt, meestal 25 jaar. Soms wordt ook een minimum duur van het dienstverband verlangt. Wie nog niet aan deze criteria voldoet maar wel een partner of één of meer kinderen heeft, wordt aspirant deelnemer. Er wordt dan gezorgd voor een nabestaandenpensioen en/of wezenpensioen voor het geval u komt te overlijden. De aanspraken zijn meestal gelijk aan de uitkeringen voor een definitieve deelnemer.
 

Asset-mix
Beleggingsterm die aangeeft hoe het belegde vermogen is verdeeld over de diverse beleggingscategorieën zoals aandelen, onroerende zaken (vastgoed), obligaties (vastrentende waarden) en dergelijke.
 

Asset Liability Management
Het op basis van lange termijnscenario’s afstemmen van de beleggingen op de ontwikkeling van de verplichtingen van de pensioenverzekeraar. Via een ALM-model kan worden ontdekt of er in een toekomstig jaar een te groot verschil ontstaat tussen de pensioenverplichtingen en het belegde vermogen.

Aandeel
Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming (vennootschap). Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend) en stemrecht uit te
oefenen in de aandeelhoudersvergadering. De waarde van aandelen van de grotere NV's wordt bepaald door de beurskoers op de effectenbeurs.

Aanvullend pensioen
Meestal wordt hiermee het ouderdomspensioen bedoeld dat u via de werkgever opbouwt als aanvulling op de AOW .

Aanwas

Wanneer u deelneemt in een pensioenregeling stijgt elk jaar de hoogte van de opgebouwde pensioenrechten als gevolg van de toename in dat jaar. Deze jaarlijkse stijging wordt 'aanwas' of Factor A genoemd. De opgave van de Factor A is onder andere nodig voor de berekening van de jaarruimte voor een lijfrenteverzekering.
 

Actieve periode
De periode dat men in loondienst is en waarin de pensioenrechten worden opgebouwd begint meestal bij de leeftijd van 21 jaar en loopt tot de pensioendatum.

Afkoop

Bij afkoop komt een bedrag ineens beschikbaar ter vervanging van de pensioenaanspraken. Hierbij vervalt het recht op de pensioenaanspraken.
U ontvangt dus uit de bewuste regeling later geen pensioen. In het algemeen mag pensioen niet worden afgekocht maar hierop gelden enkele uitzonderingen.

Afkoopsom
Het bedrag aan afkoopwaarde dat wordt uitgekeerd in geval van afkoop. De afkoopwaarde wordt bepaald door de rekenregels van de pensioenverzekeraar. Er gelden geen algemene rekenregels voor afkoop, tenzij de afkoop een gevolg is van waardeoverdracht.

Anw

Algemene Nabestaandenwet. Wet die recht geeft op nabestaandenuitkering aan de partner jonger dan 65 jaar met wie de overleden verzekerde gehuwd was, een geregistreerd partnerschap had, of met wie hij een gemeenschappelijke huishouding voerde.
Voorwaarde om voor de uitkering in aanmerking te komen, is dat de partner:

     · vóór 1950 geboren is,of
     · zorg heeft voor kinderen jonger dan 18 jaar of
     · voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is.

     De nabestaandenuitkering bedraagt netto maximaal 70% van het netto minimumloon maar is ook afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Er wordt rekening gehouden met inkomsten uit arbeid, of een WIA- of WW-uitkering. Nabestaanden met kinderen ontvangen bovendien een halfwezenuitkering van 20% van het minimumloon. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de uitkering
AOW
De Algemene Ouderdomswet ( AOW) voorziet mannen en vrouwen vanaf hun 65ste jaar van een basispensioen. Of u een volledig AOW pensioen ontvangt, hangt af van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest. Heeft u tussen de leeftijd van 15 en 65 jaar altijd in Nederland gewoond en/of gewerkt, dan bent u verzekerd geweest. U krijgt dan een volledig AOW-pensioen.

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van uw leefsituatie. De AOW kent verschillende pensioenbedragen voor alleenstaanden, voor mensen met een (huwelijks)partner en voor mensen die de zorg hebben voor één of meer kinderen jonger dan 18 jaar. Daarnaast kunt u als AOW-gerechtigde in aanmerking komen voor een toeslag als uw (huwelijks)partner nog geen 65 jaar is. Deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van uw partner.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers met een salaris boven de WIA-loongrens.
Het pensioen zorgt voor een aanvulling op de wettelijke uitkeringen.