A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Pensioenaanspraak

Aanspraak op pensioen. Dat wil zeggen het bedrag dat u als werknemer in de toekomst als periodieke pensioenuitkering tegemoet kunt zien.

Pensioenbrief

De werkgever of het pensioenfonds verstrekt een pensioenbrief aan de werknemer waarin de inhoud van de pensioentoezegging staat.

Pensioenclausule

Bepaling waaruit blijkt dat de polis bestemd is voor een pensioenverzekering.

Pensioengerechtigden

Personen die recht kunnen maken op een pensioenuitkering.

Pensioenopgave

Opgave van de opgebouwde pensioenbedragen, de pensioenaanspraken, die aan elke deelnemer aan de pensioenregeling jaarlijks wordt verstrekt.

Pensioentoezegging
Opsomming van de onderdelen waaruit het pensioen bestaat.

Pensioenverlies

Zie pensioengat

Periodieke uitkering

Regelmatig terugkerende uitkering.

Premievrij pensioen
Hiermee wordt over het algemeen gedoeld op een door de werkgever aan de werknemer toegekend pensioen die geheel voor rekeing van de werkgever komt. Er is dan dus geen sprake van een deelnemersbijdrage.

Partnerpensioen

Zie nabestaande pensioen.

Pensioenaanspraak

Aanspraak op pensioen. Dat wil zeggen het bedrag dat u als werknemer in de toekomst als periodieke pensioenuitkering tegemoet kunt zien.

Pensioendatum

De ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

Pensioenfonds

Fonds dat afhankelijk van onderneming (ondernemingspensioenfonds) of bedrijfstak (bedrijfstakpensioenfonds) de pensioenaanspraken van de deelnemers beheert. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen deze aanspraken beheren.

Pensioengerechtigde leeftijd

Leeftijd waarop aanspraak kan worden gemaakt op het ouderdomspensioen.

Pensioengevend salaris

Het jaarsalaris dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij het vaststellen van de pensioentoekenning. Over het algemeen met inbegrip van vakantiegeld en andere vaste onderdelen . Bij een middelloonregeling wordt vaak ook rekening gehouden met variabele beloningen.

Pensioenoverdracht

Overdracht van de pensioenrechten naar een ander pensioenfonds, ook wel waardeoverdracht genoemd.

Pensioenpremie

Bedrag dat wordt betaald voor de financiering van de pensioenregeling. Als de werknemer een deel van de premie betaalt, wordt dat de eigen bijdrage genoemd.

Pensioenreglement

In het pensioenreglement is de pensioentoezegging vastgelegd die de werkgever, eventueel via een pensioenfonds, aan zijn werknemers doet. Hieraan ontlenen de werknemers hun aanspraken op pensioen. In het reglement staat omschreven voor welke groep(en) werknemers de regeling geldt, wat hun rechten en wat hun plichten zijn.

Prepensioen

Pensioen dat ingaat voor de ingangsdatum van het ouderdomspensioen en de deelnemer in staat stelt om eerder met pensioen te gaan. Is in de plaats gekomen van de VUT.

Partner

Onder partner wordt meestal verstaan:

     • De echtgenoot/echtgenote van de deelnemer;
     • Degene met wie de deelnemer een gezamenlijke huishouding voert en met wie de deelnemer een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten.
     • Degene die als partner staat ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand volgens de bepalingen van de Wet Geregistreerd partnerschap.
     • Bloed- en aanverwanten in de rechte lijn (vader/moeder/broer/zuster

Pensioenbreuk
Een breuk in de pensioenopbouw die kan ontstaan bij verandering van werkgever. Door verschil in regeling, hantering van salarisverhogingen en dergelijke, wordt uiteindelijk minder opgebouwd dan wanneer de werknemer bij dezelfde werkgever was gebleven (en daar bijvoorbeeld die salarisverhoging had gekregen). Werknemers kunnen hun opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar hun nieuwe pensioenverzekeraar. Zie waarde-overdracht.

Pensioengat

Tekort aan pensioen dat op verschillende manieren kan ontstaan. Veel voorkomende oorzaken zijn:

     • pensioenbreuk door verandering van werkgever; zie Pensioenbreuk
     • pensioendeling door echtscheiding; zie echtscheiding
     • individualisering van de AOW; zie AOW-gat

     Het is mogelijk om dit pensioengat te dichten, bijvoorbeeld door privé een lijfrenteverzekering af te sluiten. Sommige werkgevers hebben voor hun werknemers voorzieningen getroffen om individueel te kunnen bijsparen in de pensioenregeling van de werkgever. Voor de werknemer is dit fiscaal zeer interessant.

Pensioenleeftijd
Zie pensioengerechtigde leeftijd

Pensioenoverdracht

Overdracht van de pensioenrechten naar een ander pensioenfonds, ook wel waardeoverdracht genoemd.

Pensioenwet

Pensioenwet. Kent bindende voorschriften voor pensioentoezeggingen. Belangrijk doel van deze wet is het veiligstellen van toegezegde pensioenen, met andere woorden: zegt een werkgever pensioen toe aan zijn werknemers, dan is hij volgens de PW verplicht om deze belofte na te komen.

Premievrije pensioenaanspraak
Pensioenaanspraak waarvoor geen premie meer verschuldigd is. Het pensioen wordt meestal premievrij bij ontslag, na overlijden en bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er wordt niet jaarlijks meer opgebouwd.
Het is ook mogelijk dat er geen premie meer betaald hoeft te worden bij arbeidsongeschiktheid van de deelnemer. Dit moet dan wel uitdrukkelijk zijn verzekerd, zie premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval gaat de opbouw van pensioen wel gewoon door.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer dit is meeverzekerd neemt bij geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid pensioenverzekeraar de premie geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. De opbouwperiode wordt voortgezet.