A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Dagloon

Het inkomen dat afgeleid is van uw salaris waarover premie is betaald en waarmee de WAO- uitkering wordt berekend.

Deelnemer

Werknemer die deelneemt aan een (collectieve) pensioenregeling.

Deelnemersbijdrage

De deelnemerbijdrage (ook wel eigen bijdrage of werknemersbijdrage) is het deel van de pensioenkosten dat de werknemer betaalt voor de pensioenregeling.

Deelnemersjaar

Periode van ongeveer 365 dagen waarin deelgenomen wordt aan de pensioenregeling.

Deelnemersraad

Adviesorgaan binnen een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds die is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers en deelnemers. Als een pensioenregeling is ondergebracht bij een levensverzekeringsmaatschappij wordt er geen deelnemrsraad ingesteld.

Demotie

Het aanvaarden van een lager betaalde functie. Het pensioen mag worden opgebouwd alsof het oude salaris nog wordt ontvangen. De demotieperiode mag direct voorafgaande aan de pensioendatum niet langer zijn dan tien jaar.

Diensttijd

Periode dat u in dienst bent bij een werkgever. Verstreken diensttijd is het aantal gewerkte jaren. Toekomstige diensttijd het aantal nog te werken jaren tot de pensioenleeftijd. Ook de tijd dat gebruik is gemaakt van (wettelijk geregelde) verlofmogelijkheden wordt als diensttijd gezien.