A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Ombudsman Pensioenen

Wie een klacht heeft over of een geschil met de pensioenuitvoerder, kan terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie. Het voorleggen van een klacht of geschil is gratis. Het door de Ombudsman Pensioenen uitgebrachte advies is niet bindend voor de pensioenuitvoerder, maar wordt in de praktijk in vrijwel alle gevallen gevolgd.

Ondernemingspensioenfonds

Pensioenfonds dat is verbonden aan één bepaalde onderneming. Dit komt vooral voor bij grote bedrijven als Philips, Shell pensioenfonds Unilever of Vendex KBB. Zie ook bedrijfstakpensioenfonds.

Ongelijke behandeling

Op basis van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen mogen verschillen tussen de seksen in pensioenregelingen niet voor komen.

Ontslag

Bij ontslag wordt de premiebetaling voor de pensioenvoorziening gestopt en ontstaat vaak een premievrije aanspraak. De deelnemer houdt recht op het tot de ontslagdatum opgebouwde pensioen.

Opbouwpercentage
Het percentage van de pensioengrondslag dat men elk jaar aan pensioen opbouwt. Bij een eindloonregeling is dit percentage veelal 1,75%, 2% of 2,25%.

Oudedagslijfrente

Lijfrente die kan worden verzekerd als oudedagsvoorziening.

Oudedagspensioen/Ouderdomspensioen

Pensioen dat aan de deelnemer wordt uitgekeerd vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd. De (periodieke) uitkering wordt verricht zolang de deelnemer leeft. Na diens overlijden wordt het ouderdomspensioen gedeeltelijk (vaak voor 70%) doorbetaald aan de echtgenoot of partner van de deelnemer wanneer dit, als Nabestaandenpensioen, is verzekerd.

Overbruggingslijfrente

Een lijfrente die wordt uitgekeerd ter overbrugging van een bepaalde periode waarin bijvoorbeeld (nog) geen AOW of uitkering uit de pensioenregeling wordt ontvangen. De termijnen worden uitgekeerd aan de verzekerde tot het jaar dat deze vijfenzestig wordt of het jaar waarin het pensioen ingaat.

Overrente

Rente-inkomsten die hoger liggen dan waarmee in de premieberekening rekening is gehouden. Deze overrente kan (afhankelijk van de regeling) worden gebruikt voor verhoging van de pensioenaanspraken of voor verlaging van de te betalen premie.

Ombudsman Pensioenen

Wie een klacht heeft over of een geschil met de pensioenuitvoerder, kan terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie. Het voorleggen van een klacht of geschil is gratis. Het door de Ombudsman Pensioenen uitgebrachte advies is niet bindend voor de pensioenuitvoerder, maar wordt in de praktijk in vrijwel alle gevallen gevolgd.

Omkeerregel

Deze regel duidt erop dat over de aanspraak op pensioen geen belasting hoeft te worden betaald maar dat over de pensioenuitkeringen te zijner tijd wel belasting moet worden betaald. De voor een pensioenregeling betaalde premies worden door de werkgever opgevoerd als bedrijfslasten. Hierover betaalt hij dus geen belasting. Een eigen bijdrage van de werknemer wordt in mindering gebracht op het bruto loon.

Omslagstelsel

Financieringsvorm van pensioenaanspraken met als principe dat er elk jaar via premie zoveel wordt bijeengebracht dat daaruit de lopende uitkeringen voor dat jaar kunnen worden betaald. Er wordt dus geen kapitaal opgebouwd zoals bij het kapitaaldekkingsstelsel. Het omslagstelsel wordt onder andere gebruikt bij de AOW, de Anw en bij VUT regelingen.

Opbouwperiode

De tijd waarin het ouderdomspensioen wordt opgebouwd. Deze periode is vaak aan een maximum gebonden. De maximum diensttijd is de periode tussen de leeftijd waarop een deelnemer in de pensioenregeling kan worden opgenomen en de pensioenleeftijd.