A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
C-polis

Bij een C-polis stelt de werkgever de werknemer geheel of gedeeltelijk in staat om bij een verzekeraar een pensioenverzekering te sluiten door (een deel van) de kosten voor zijn rekening te nemen. Anders dan bij de B-polis is de werknemer de verzekeringnemer: hij is degene die de overeenkomst met de verzekeraar is aangegaan. De polis is het bewijs van die overeenkomst.

Cafetariasysteem

Een manier waarop (secundaire) arbeidsvoorwaarden worden aangeboden. Het kenmerkt zich door een grote mate van flexibiliteit en individuele keuzevrijheid. Zo kunnen de (secundaire) arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld in modules worden verdeeld die kunnen worden uitgeruild. Denk aan het inwisselen van vrije dagen voor extra pensioenopbouw.

Carenz periode

Wachttijd totdat de verzekering volledige dekking geeft. Gedurende deze tijd heeft de verzekerde geen recht op een uitkering bij ziekte/arbeidsongeschiktheid of overlijden tenzij de ziekte/arbeidsongeschiktheid en/of het overlijden het gevolg is van een ongeval.

Collectief pensioen

Pensioen dat door de werkgever voor een groep werknemers geregeld is. Het gaat hier om een voor ieder lid van die groep gelijke regeling.

Contante waarde

De economische waarde op dit moment van toekomstige pensioenaanspraken. Door rekening te houden met rente en sterftekansen kan dit worden vastgesteld.

Conversie

Bij echtscheiding of bij beŽindiging van een geregistreerd partnerschap kunnen partners besluiten dat de partner die pensioen opbouwt, een deel van de aanspraken afstaat ten gunste van de andere partner die dan een zelfstandig recht op pensioen krijgt. Conversie kan op basis van de Wet verevening pensioenrechten.